top of page

Digital Technology Entrepreneurship

สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้ประกอบการที่บริหารธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับ
คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเผชิญกับความท้าทายของการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Rapid Technological Advancement) และเผชิญความท้าทายจากกระแสเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน (Today's Globalized Economy) เป็นหลักสูตรสหวิทยาการแห่งแรกที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง (High-Tech) หลักสูตรการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความเชี่ยวชาญหลัก 3 ด้าน ด้านวิศวกรรม ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยผู้เรียนหลักสูตร DTE@SUT จะได้รับประสบการณ์จากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากบริษัทชั้นนำของประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะ 6 ด้าน

หลักสูตรที่พัฒนาทักษะ 6 ด้าน

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข

สารจากประธานหลักสูตร

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  • Facebook
  • LinkedIn

          กระผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกคนเข้าสู่สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (DTE@SUT) ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการศึกษาที่ผสมผสานองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการประกอบธุรกิจ ที่รวมกันอย่างลงตัว

          ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลากหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอันนำไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ ทุกประเทศทั่วโลกกำลังมุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าสังคมความรู้ (Knowledge Society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) ในการพัฒนาและการผลิตมากกว่าการใช้เงินทุนและแรงงาน กระผมเชื่ออย่างยิ่งว่าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์เพื่อเตรียมทุกคนให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือสร้างองค์ความรู้และทักษะที่เป็นเอกลักษณ์ที่จำเป็นสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ให้ทุกคนมีพื้นฐานที่แข็งแรงในหลักการทางวิศวกรรม และความรู้ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการประกอบธุรกิจ ทุกคนจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์ผู้นำด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ที่จะถ่ายทอดความรู้ทฤษฎี ประสบการณ์ และให้ข้อเสนอแนะในโลกธุรกิจจริง

          หลักสูตรยังให้ความสำคัญกับการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติผ่านการลงมือทำ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ เพื่อโอกาสในการฝึกปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการเริ่มต้นธุรกิจ หลักสูตรมีความคาดหวังในการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ทำให้ทุกคนสามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริงและเผชิญหน้ากับความท้าทายในโลกธุรกิจได้อย่างเต็มตัว

          ทุกคนจะได้รับการเรียนรู้ที่ครอบคลุม และได้มุมมองที่จะนำพาให้เกิดความก้าวหน้าและมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล หลักสูตรพร้อมที่จะสนับสนุนทุกคน เพื่อช่วยเสริมสร้างและพัฒนาให้ทุกคนเป็นผู้นำในการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีนวัตกรรมและเครื่องมือทางธุรกิจ ที่จะสามารถแข่งขันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทุกคนเข้าสู่ครอบครัว DTE@SUT ครับ

Suksun's Signature.png

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ปรัชญาหลักสูตร (Philosophy)

“ผลิตผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล”

ผลิตผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นสถาบันชั้นนำสำหรับบ่มเพาะผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สามารถพลิกโฉมอุตสาหกรรมดั้งเดิม  ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งอนาคต

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสถาบันชั้นนำสำหรับบ่มเพาะผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สามารถพลิกโฉมอุตสาหกรรมดั้งเดิม  ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งอนาคต”

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

  • เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการทางวิศวกรรม และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาและแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

  • เพื่อปลูกฝังความรู้ทางการเงินให้กับนักศึกษาสามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างถูกต้องและเข้าใจผลกระทบทางเศรษฐกิจในบริบททางธุรกิจ

  • เพื่อส่งเสริมความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ มอบเครื่องมือและความรู้แก่นักศึกษาให้สามารถสร้างสตาร์ทอัพ ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจที่มีอยู่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย

  • เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบสหวิทยาการ ส่งเสริมความคิดที่หลากหลาย และสนับสนุนการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรอบรู้พร้อมที่จะแข่งขันในเวทีธุรกิจระหว่างประเทศ

  • เพื่อมอบประสบการณ์สตาร์ทอัพในโลกแห่งความจริงผ่านการเป็นพันธมิตรกับบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงและการเข้าถึงเครือข่ายนักลงทุน เตรียมความพร้อมให้นักเรียนกล้าลงทุนในธุรกิจของตนเองและมีส่วนร่วมในระบบนิเวศเทคโนโลยีที่กำลังเติบโต

suranaree university of technology

ปรัชญาการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีปรัชญาการจัดการศึกษา คือ เน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาชีพและวิชาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเป็นบัณฑิต ทางด้านวิชาชีพจะต้องเน้น ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Technoware) คือ ความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ ส่วนทางด้านวิชาพื้นฐานจะต้องเน้นปัจจัยมนุษย์ (Humanware) คือ ความรู้ความสามารถโดยทั่วไปฐานะมนุษย์ผู้ใช้เทคโนโลยี ปัจจัยข่าวสาร (Infoware) ความสามารถในการรับ-ส่งข่าวสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และปัจจัยองค์กร (Orgaware) ความสามารถทางการจัดการองค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี

1990

Year of Establishment

1,090

Administrative staff

17,303

Students

9

Institutes

logo-sut-01.png

Suranaree University of Technology

Thailand

Our Program

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเผชิญกับความท้าทายของการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

Money Matter

Investment 

Real Estate Buys

Branding / Marketing

Smart Engineer

Special Projects

Digital Technology 

Entrepreneurs & Innovation

Startup NEXus Platform

startup
cooperative and work integrated education, CWIE

ความร่วมมือ (MOU)

สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดประชุมภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการเพื่อผลิตบัณฑิตผู้ประกอบการและนักบริหารแห่งยุค Digital Revolution” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ประธานหลักสูตรฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ. ดร. Menglim Hoy รองประธานหลักสูตรฯ และทีมบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกับผู้ประกอบการกว่า 20 บริษัท โดยได้หารือความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน การจัดทำแผน Start-up และการจัดสัมมนาด้านการประกอบการและการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกำลังคนขั้นสูงของประเทศด้านการประกอบการธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในยุค Digital Revolution

bottom of page